Dohoda o spolupráci ako pridružený prevádzkovateľ podľa GDPR Life Care
 • nemáte žiadne produkty v košíku
 

Dohoda o spolupráci v pozícii pridruženého operátora podľa podmienok GDPR

 

Pokračovaním v tomto postupe a dobrovoľným vyjadrením potrebného súhlasu, dolu podpísaný, ako pridružený operátor, som si vedomý, že pre účely zavedenia/ implementácie/ GDPR , od 25. 5. 2018 budem dodržiavať nasledovné právne a sociálne normy, ktoré sú súčasťou platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov:

 

 1. Preambula

 

Niže podpísaný som pridruženým operátorom spoločnosti LIFE CARE CORP S.R.L. , so sídlom v obci Chisoda, DN 59, Km. Vľavo 8 + 550 m, CP/poštová schránka/ 284, OP /Poštový úrad/ č 1, župa Timis, zapísaná v Obchodnom registre pod č. : J35 / 1827/2005, daňové identifikačné číslo: RO 17639166, nachádzam sa v právnych vzťahoch s touto spoločnosťou, preto chápem, že je neomylne nutné rešpektovať právne normy o ochrane osobných údajov, hlavne tých, uvedené v Nariadení č. 679 / 2016, pomenovaný ďalej v pokračovaní len nariadenie, ako to bude uvedené dolu nižšie.

 

2. Definície

 

1.1 Pridružený operátor (Spolupracujúci prevádzkovatel) – hociktorá entita , (fyzická alebo právnická osoba), ktorá na základe písomnej zmluvy alebo na základe registrácii na internetových stránkach spoločnosti, ako „Partner Life Care“, podľa systému multilevel marketing a ktorá má prístup k databázi ( „partnerská sieť „) a partnerov Life Care, zcela nebo zčasti ( vlastná rozvitá štruktúra);

 

  1. Operátor - LIFE CARE CORP S.R.L.

 

1.3 Nariadenie - Nariadenie 679/2016, Europského parlamentu a Rady zo dňa 27. apríľa 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( Všeobecné nariadenie týkajúce sa ochrany osobných údajov).

 

1.4 Pomenovania spracovanie osobných údajov, obmedzenia spracovania, príjemca a súhlas budú zachovávať význam uvedený v Nariadení.

 

3. Povinnosti operátora

S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracovania a riziká s rôznym stupňom pravdepodobnosti a závažnosti ohľadom práv a slobôd fyzických osob, operátor musí prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na ujistenie a garantovanie, dokázanie, že spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s týmto nariadením. Tieto opatrenia sú podľa potreby preverované a aktualizované.

 


V prípade, že opatrenia uvedené v předchádzajúcom odstavci sú primerané k operáciám spracovania, tieto zahrňujú , zo strany operátora, vykonávanie vhodných politík na ochranu osobných údajov.

 

S ohľadom na súčasný stav technológií, náklady na realizáciu, charakter, rozsah, kontext a účel spracovania, ako i riziká s rôznym stupňom pravdepodobnosti a závažnosti pre práva a slobodu jednotlivca, ktoré predstavuje spracovanie jeho osobných údajov, operátor, tak pri vyberaní spôsobu spracovania údajov ako i v samotnom procese ich spracovania, používa vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie účinného vykonávania zásady ochrany údajov a minimalizáciu údajov a v rámci spracúvania začleňuje potrebné záruky tak aby v priebehu spracovania boli splnené požiadavky tohto nariadenia a boli chránili práva dotknutých osôb.

 

Operátor zavedie adekvátne technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia, že budú automaticky spracovávané len osobné údaje požadované pre každý konkrétny účel spracovania. Táto povinnosť sa vzťahuje na objem zhromaždených údajov, ich mieru spracovania, dobu skladovania a dostupnosť. Najmä tieto opatrenia zaisťujú, že k osobným údajom, bez zásahu osoby, nie je možné získať prístup pre neobmedzený počet osôb.

 

4. Povinnosti přidruženého operátora

 

Pridružený operátor procesuje/ spracúva/ osobné údaje len na základe doložených pokynov operátora- prevádzkovateľa, v súlade so zásadami zabezpečenia a prístupu do databázy prevádzkovateľa / operátora (užívateľ + heslo, atď), vrátane prenosu osobných údajov k tretím osobám alebo inštitúciám alebo tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ táto povinnosť nespočíva v osobe splnomocnenej právnym poriadkom Únie alebo vnútroštátnym právom, ktoré sa vzťahujú na ňu; v tomto prípade oznámi túto právnu povinnosť operátorovi pred spracovaním, ak tento zákon nezakazuje takéto oznámenie z dôležitých dôvodov verejného záujmu;

 

Pridružený operátor sa ubezpečí, že osoby, ktoré sú ním poverené spracovávať osobné údaje, sa zaviazali k mlčanlivosti alebo majú túto povinnosť uvedenú ako štatutárnu povinosť mlčanlivosti;

 

Pridružený operátor vykoná všetky potrebné opatrenia v súlade s článkom 32 nariadenia;

Vzhľadom na povahu spracovania, spojený subjekt informuje obsluhu ( Pridružený operátor informuje operátora/ o povinnosti reagovať- odpovedať na žiadosti ohľadom výkonu práv dotknutých osôb stanoveným v III. kapitole nariadenia;

 

V prípade potreby pomáha operátorovi zabezpečiť dodržiavanie povinností stanovených v článkoch 32 až 36 nariadenia, pričom zohľadní povahu spracovania osobných údajov a informácie, ktoré má k dispozícii;

 

Po skončení pracovnéj dohody /pomeru/ a podľa rozhodnutia operátora, odstráni alebo vráti všetky osobné údaje a odstráni existujúce kópie, okrem prípadov, keď právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy o uchovávaní osobných údajov nariadia ich uloženie;


Operátorovi prevádzkovateľ dáva k dispozícii všetky potrebné informácie na preukázanie splnenia požiadaviek uvedených v tomto článku, umožňuje audity, vrátane kontroly vykonávanej zo strany obsluhy /operátora/ alebo iného splnomocneného mandátom audítora.

 

 V prípade, že pridružený operátor nájde a poverí inú osobu na vykonávanie špecifického spracovania osobných údajov, rovnaké povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov v rámci pracovnej zmluvy alebo iného právneho dokumentu medzi operátorom a pridruženým operátorom vyplývajúce z právnych predpisov (ako je uvedené v článku 28 odstavec (3) nariadenia), prechádzajú i na túto novú poverenú osobu.

Zodpovednosť bude vykonaná na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, na základe právnych predpisov Európskej únie alebo iných vnútroštátnych právnych predpisov,

najmä poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie vhodných technických a organizačných opatrení, aby spracovanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto nariadenia. Ak táto nová poverená osoba nedodržiava svoje povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, pridružený operátor - prevádzkovateľ je naďalej plne zodpovedný voči operátorovi -prevádzkovateľovi za plnenie svojích povinností.

 

Pridružený operátor písomne ​​oznámi operátorovi -prevádzkovateľovi akúkoľvek sťažnosť alebo žiadosť používateľov alebo štátnych inštitúcií zaoberajúcich sa osobnými údajmi, ktoré zhromaždil, alebo ktoré spravuje alebo ku ktorým sa dostal počas plnenia zmluvy.

 


5. Spracovanie údajov

 

Pridružený operátor alebo každá osoba, ktorá koná pod jeho vedením, ktorá má prístup k osobným údajom, ako ich definuje nariadenie a prípadne tiež zmluva prostredníctvom zmluvných podmienok alebo respektíve dohoda o spracovaní osobných údajov na webe prevádzkovateľa – operátora club.life-care.com ,

nespracováva ich ináč, než výslovne na vyžiadanie / so súhlasom operátora, okrem prípadov, keď právne predpisy únie alebo vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby tak urobili.

 

Pridružený operátor vedie záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré zodpovedá. Tento záznam musí obsahovať nasledovné informácie:

 

 1. Názvy/ pomenovania a kontaktné údaje osoby alebo osôb, od ktorých boli osobné údaje zhromaždené, aby mohli vykonávať služby poskytované v spolupráci s operátom;
 2. všetky údaje zhromaždené / poskytnuté poskytovateľmi/ partnermi Life Care a /alebo poskytnuté operátorom Life Care ako i účel ich zhromažďovania;
 3. Ak je prípad, všetky prevody osobných údajov k tretej osobe (fyzickej alebo právnickej), tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, vrátane identifikácie tretej krajiny alebo respektívnej medzinárodnej organizácie, a v prípade prevodov podľa článku 49 odstavec (1) v druhom pododseku nariadenia, dokumentáciu preukazujúcu existenciu primeraných záruk;

 

 1. Tam kde je to možné, všeobecný popis technických a organizačných bezpečnostných opatrení uvedených v článku 32 ods. 1 nariadenia.

 

 1. názov poskytovateľa alebo poverených pridruženého operátora , ktorý zhromaždil, bol oboznámený , spravoval alebo archivoval údaje obsahujúce osobné údaje.

 

6. Zabezpečenie osobných údajov

 

Pridružený operátor vykoná príslušné technické a organizačné opatrenia vhodné na zabezpečenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku , počítajúc do toho mimo iného i nasledujúce :

 

 1. pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov;

 

 1. schopnosť zabezpečiť dôvernosť, integritu, dostupnosť a nepretržitú odolnosť spracovateľských systémov a služieb;

 

 1.  schopnosť obnoviť dostupnosť a prístup k osobným údajom včas, ak dôjde k fyzickej alebo technickej nepríjemnej udalosti - incidentu;

 

 1. proces testovania, hodnotenia a pravidelného vyhodnocovania účinnosti technických a organizačných opatrení na zaručenie bezpečnosti osobných údajov v procese spracovávania.

 

Pridružený operátor oznámi operátorovi bezodkladne, bez neospravedlneného opôzdenia , akékoľvek porušenie bezpečnosti osobných údajov. Oznámenie zaslané operátorovi – prevádzkovateľovi, musí obsahovať aspoň nasledovné:

 

 1. popis druhu porušenia zabezpečenia osobných údajov, včetne tam kde je to možné, kategóriu a približný počet dotknutých osôb - subjektov , ako aj približný počet údajov a kategórií záznamov dotknutých osobných údajov ;

 

 1. meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo iného kontaktného miesta, kde je možné získať viac informácií;

 

 1. popis pravdepodobných dôsledkov porušenia bezpečnosti osobných údajov;

 

 1. popis opatrení prijatých alebo navrhnutých prevádzkovateľom - operátorom na riešenie porušenia bezpečnosti osobných údajov, a podľa prípadu, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie možných nepriaznivých účinkov.


7. Ostatné upresnenia

 

Pridružený operátor je povinný plne dodržiavať ustanovenia nariadenia, nič v tejto dohode ho nevymaní z dodržiavania týchto povinnosti upresnených v nariadení.

 

  Pridružený operátor chápe, že nedodržaním ustanovení nariadenia a záväzkov GDPR obsiahnutých v zmluve alebo prípadne v podmienkach a zmluvách na stránkach Life Care Corp SRL club.life-care.com

 spôsobuje újmu spoločnosti LIFE CARE CORP SRL a že je zodpovedný právne i legálne za spôsobenú škodu.

 

 

Táto dohoda má hodnotu dohovoru v zmysle čl. 1.166 Občianskeho zákonníka a podlieha ustanoveniam čánku 1.270 Občianskeho zákonníka majúc silu zákona medzi mnou a spoločnosťou Life Care Corp. S.R.L. Vyjadrujem Svoj súhlas, slobodnú a neobmedzenú vôľu Ohľadom vyššie uvedeného.

 

 

Súvislosť
Servis:
+40.256.22.88.33
+40.720.22.88.33
+40.742.22.88.33
E-mail:
Spojte sa s nami na adrese:
Life Care Corp je členom Life Care Europe. Copyright © 2005 - 2020 Life Care